گواهینامه‌ها

گروه دانتک با استفاده از روش پراکندگی نور دینامیکی (DLS) موفق به اخذ گواهینامه‌های معتبر برای حباب‌های تولیدی از پمپ ورتکس دو فازی توسط دستگاه DLS-SZ-100پژوهشکده نانو فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان شده است. این گواهی نامه‌ها مبنی بر حضور موثر و تراکم بالایی از حباب‌ها در مقیاس نانو در سیال است. همچنین گواهی نامه پتانسیل زتا این حباب‌ها براساس محدوده دامنه مناسب و متعارف ارائه شده است.

این سامانه توسط گروه تبلیغاتی فورسی طراحی شده است و تمامی حقوق آن برای دانتک محفوظ است. 

Scroll to Top